സെഷനുകൾ

 1. അഹ്ലുസ്സുന്നഃ; പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രായോഗികത
 2. കിതാബ് റിസർച്ച്; ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
 3. നവലോകത്തെ പ്രബോധന ശൈലി
 4. ശീഇസം
 5. ഖാദിയാനിസം
 6. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി
 7. തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്
 8. ത്വരീഖത്ത്
 9. വഹാബിസം; പൗരാണികരും ആധുനികരും
 10. വഹാബിസം; അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ
 11. വഹാബിസം; വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ
vicennium adarsha shilpashala

ഫോൺ+91 99473 52006, +917736366189

വൈസനിയം; ആദർശ ശില്പശാല സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്കു മാത്രം മുകളിൽ നൽകിയ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം

WhatsApp Chat

Event in Facebook