സ്നേഹ യാത്ര (ആലപ്പുഴ ജില്ല)

11ാം ദിനം (ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 10ാം ദിനം (എറണാകുളം ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 9ാം ദിനം (തൃശ്ശൂർ ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 8ാം ദിനം (പാലക്കാട് ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 7ാം ദിനം (നീലഗിരി ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 6ാം ദിനം (വയനാട് ജില്ല)

സ്നേഹ യാത്ര 5ാം ദിനം (കോഴിക്കോട്)

സ്നേഹ യാത്ര 4ാം ദിനം (കോഴിക്കോട്)

സ്നേഹ യാത്ര 3ാം ദിനം (കണ്ണൂർ)

സ്നേഹ യാത്ര 2ാം ദിനം (കാസർഗോഡ്)

സ്നേഹ യാത്ര 1ാം ദിനം (കർണ്ണാടക)