സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ബുധൻ

ഡിസംബർ 19, 2018
 • പൊന്നാനി09.00 am
 • എടപ്പാൾ11.00 am
 • പുത്തനത്താണി02.30 pm
 • വൈലത്തൂർ04.00 pm
 • കൊളപ്പുറം05.00 pm
 • വേങ്ങര06.30 am

വ്യാഴം

ഡിസംബർ 20, 2018
 • കോട്ടക്കൽ09.00 am
 • പെരിന്തൽമണ്ണ11.00 am
 • വണ്ടൂർ02.30 pm
 • നിലമ്പൂർ04.00 pm
 • എടക്കര06.30 am

വെള്ളി

ഡിസംബർ 21, 2018
 • മഞ്ചേരി02.00 pm
 • അരീക്കോട്03.30 pm
 • കൊണ്ടോട്ടി04.30 pm
 • മലപ്പുറം (സമാപനം)06.30 am